1 Resources share the relationship editor to Nabeshima, Kaoru