5 Resources share the relationship contributor to Nabeshima, Kaoru